Hotel Shreyas
Near Maruti Naka, Shivaji Road. Alibag 402201. 
  Maharashtra, India. 
Phone: - 91-2141-221827, 225962, 9822663424, 9850553424.
- 91-20-25674080 (Pune)

<Home>     <About Us>     <Facilities>     <Room Tariff>     <Photo Gallery>     <Feedbacks>    <Around Alibag>     <Contact Us>

What guests say about Hotel Shreyas?
 1. Esthes Rolli & Sandra Gubles, Switzerland
 2. Charlie Seiol & Gloria Bumbico, Germany
 3. Ryan Churchward
 4. Melanie Flynn, Australia
 5. Nicholas Weimert, France,
 6. Mr. M. R. Venkateswaran
 7. Prof. P. K. Ghanekar
 8. Baage Family
 9. Renuka Swaroop Prashala, Pune
 10. Mr. & Mrs. Rembhotkar
 11. Radha V. Walimbe
 12. Mrs. Sulabha Chafekar
 13. Mr. Manohar Vaidya
 14. Mr. Mohan Vaidya
 15. Mr. Mihir Vaidya, Mrs. Rakhee Vaidya
 16. Mr. Farzeen Kamaria
 17. Mr. & Mrs. Mihir Vaidya
 18. Mrs. Meena M. Vaidya
 19. Anon
 20. Prof. Sudam Navale
 21. Mr. M. V. Rane
 22. Mr. Bharat
 23. Mr. Nitin Godbole
 24. Mr. Mane, Mr. Nitin Savant, Mr. Gokhale
 25. Mr. D. D. Mahajan
 26. Ms. Sandhya Padhye
 27. Mr. Krishnan
 28. Mr. V. Kurian
 29. Mr. Datta Govind
 30. Refy Rouben
 31. Mr. Dilip  Thakur
 32. Mr. D. J. Koche
 33. Mr. Gokhale
 34. Mr. Gautam Sharma
 35. Mr. Rakesh Vhatkar
 36. Mr. Ravindra Amdekar
 37. Dr. Stanley D'leema
 38. Mr. Rajesh Patil
 39. Mr. Yogesh Kelkar
 40. Mr. Sandeep Paranjpe